สุพรรณบุรี>> นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงาน

•นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจราชการตามประเด็นตรวจ ประจำเดือนกันยายน
•ในประเด็น โครงการไทยนิยมยั่งยืน:ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี , การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการบริหารและการเบิกจ่ายงบประมาณ
•โดยนางสาวสุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และนักวิชาการ ร่วมรับฟังและให้ข้อมูล
•ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)