🌸 วิถีเมืองเหน่อ .. สุพรรณ บำรุงสุข💕ฐานข้อมูลสารสนเทศ 10 อำเภอ พร้อมให้บริการ!!

📲สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด
📡ในประเด็น สารสนเทศด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต สารสนเทศด้านสัมมาชีพชุมชน การบันทึกศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ และสารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์
💡ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมฝึกปฏิบัติจำนวน 21 คน จากทั้ง 10 อำเภอ
💻โดยมีนายสุภาพ สุขแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ให้ข้อเสนอแนะและบรรยายพิเศษ หัวข้อผู้บริหารกับการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์
:: ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)