🌸วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข💕สานสัมพันธ์..สร้างความผาสุกขององค์กร

:: 10 กันยายน 2562
:: นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี
📌จัดกิจกรรม_กินกันฉันท์พี่น้อง_ สร้างบรรยากาศแห่งความสุขของ พช.สุพรรณ
:: เพื่อเป็นการแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่
>> นายสุภาพ สุขแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน.. ..ได้รับการแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
>> นางกิตติมา ตั้งตระกูล พัฒนาการอำเภอเดิมบางนางบวช ..ได้รับการแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
>> นายนรงค์ ยางงาม พัฒนาการอำเภอดอนเจดีย์ …ได้รับการแต่งตั้ง(เลื่อน) ให้ปฏิบัติหน้าที่ พัฒนาการอำเภอเดิมบางนางบวช(กำหนดเดินทาง วันที่16 กันยายน 2562)
>> นายวรินทร ปิยะกิราการ..ได้การแต่งตั้ง(บรรจุ) เป็นเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน(ข้าราชการบรรจุใหม่)
:: ณ ห้องสพจ.สพ.

(Visited 1 times, 1 visits today)