🌸วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข💕สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนขยายผลตามแนวพระราชดำริ

🌸วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข💕
:: 10 กันยายน 2562
:: พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายนางสาวสิริกร นิลกำแหง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
:: ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนขยายผลตามแนวพระราชดำริ หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลากระดี่ ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง
:: โดยพื้นที่ได้ดำเนินการสร้างโรงเรือนปลูกผักปลอดสาร และผักอินทรีย์
:: มีสมาชิกดำเนินการทั้งสิ้น 30 ราย
:: ในการนี้ พัฒนาการอำเภอและทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้ให้ข้อมูล ลงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)