🌸วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข💕ประชุม คสป. ครั้งที่ 4/2562

🌸วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข💕 ประชุม คสป. ครั้งที่ 4/2562
:: 10 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น.
:: นายธีรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ครั้งที่ 4/2562
:: ในการนี้ นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมการประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงาน
:: ณ ห้องประชุมขุนช้าง ศาลากลางจังหวัด
:: ทั้งนี้ มี >> วาระเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 3 เรื่อง คือ 1. รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนากลุ่มเป้าหมายของจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 61 กลุ่ม 2.รายงานผลการดำเนินงานของ 12 คณะทำงาน และ 3.การจัดทำเอกสารกรณีตัวอย่างความสำเร็จ “ของดีที่ถูกลืม แห้วดีศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ด้วยพลังประชารัฐ”
>> วาระเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง คือ 1.ผลการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุ่มเป้าหมาย ปี 2562 จำนวน 3 กลุ่มงาน และ 2.การดำเนินโครงการพัฒนา ต่อยอด ขยายผล รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (การสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับ C)

(Visited 1 times, 1 visits today)