🌸วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข💕 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12/2562

:: วันที่ 13 กันยายน 2562
:: นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายนางสาวสิริกร นิลกำแหง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
:: ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12/2562
:: ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
>> โดยมีนายธีรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมฯ
:: และมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ ทั้งสิ้น 16 ราย
>> ในการประชุมครั้งนี้ ได้ดำเนินการแจ้ง/สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในรอบปี 2562
>> แจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2562
>> จัดทำร่างแผนบัญชีการจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดสุพรรณบุรี ประเภทเงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
:: ในการนี้ คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ (5 คณะ) ได้สรุปผลการติดตามฯ เสนอที่ประชุมทราบ เพื่อวางแผนการดำเนินงานในปี 2563

(Visited 1 times, 1 visits today)