จากการทำด้วยใจ.เราจะก้าวไปสู่น้ำพริกที่ก้อง(ดอนอุ)โลก…ด้วยเราจะเพิ่มการใช้วัตถุดิบจากคนในพื้นที่ให้มากขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน..🌸วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข💕

:: 17 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.
:: นางกิตติมา ตั้งตระกูล หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมทีมนักวิชาการกลุ่มงาน ติดตามโครงการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ
:: ณ กลุ่มสัมมาชีพพริกแกงบ้านดอนอุโลก หมู่ที่ 5 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช
:: โดยมีสมาชิกกลุ่มร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน รวม 20 ราย
:: ทั้งนี้ ทีมจังหวัดได้ทบทวนแนวทางการดำเนินงานและแนะนำการขับเคลื่อนงานตามประเด็นข้อคำถามของกลุ่ม
:: ในการนี้กลุ่มฯได้แสดงความตั้งใจถึงการที่จะ เพิ่มการใช้วัตถุดิบทำน้ำพริกจากคนในพื้นที่ให้มากขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน..ให้คนในชุมชนร่วมกิน ร่วมทำ ร่วมได้ประโยชน์และขยายผลต่อภายนอกโดยคนในชุมชนเอง

(Visited 1 times, 1 visits today)