🌸วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข💕 เราบูรณาการแบบต่อยอด..ขยายผลไปไม่มีที่สิ้นสุด…เริ่มต้นจากฐานเรียนรู้โรงสีข้าวชุมชน..ที่สร้างรายได้และสวัสดิการชุมชน…ขยายผลด้วยบวกภูมิปัญญาและการใฝ่รู้..ตอนนี้เราพร้อมที่จะแบ่งปันสู่ทุกคน >>ถอดคำจากผู้นำชุมชนบ้านเขาคีรี

:: 17 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น.
:: นางกิตติมา ตั้งตระกูล หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมทีมนักวิชาการกลุ่มงาน ติดตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
:: ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านเขาคีรี หมู่ที่ 1 ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช
:: ทั้งนี้ ทีมจังหวัดได้รับฟังสรุปผลการดำเนินงาน ชี้แจงทบทวนแนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และแนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้
📌จากการติดตามครั้งนี้ พบว่า แต่ละกลุ่มอาชีพ ที่เป็นฐานการเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ มีกิจกรรมที่ต่อเนื่อง สร้างงานสร้างรายได้ สามารถถ่ายทอดเป็นต้นแบบให้กับผู้ที่สนใจได้อย่างแท้จริง
💡โดยฐานการเรียนรู้หลัก จำนวน 4 ฐาน คือ 1.ฐานเรียนรู้โรงสีข้าวชุมชนบ้านเขาคีรี 2.ฐานการเรียนรู้การผลิตสารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี 3.ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไก่เบรส และ4.ฐานการเรียนรู้การปลูกพืชในพื้นที่แล้ง
✨นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพอื่นๆที่ ปลาร้าผงขุนช้าง เครื่องดื่มสมุนไพรผงขุนช้าง สารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช ชนิดผง กลุ่มตัดเย็บชุดผ้าไทย เป็นต้น

(Visited 1 times, 1 visits today)