🌸วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข💕สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน “โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสตรี อำเภอเดิมบางนางบวช”

:: วันที่ 8 ตุลาคม 2562
:: นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางสาวสิริกร นิลกำแหง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
:: ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน “โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสตรี อำเภอเดิมบางนางบวช”
:: ซึ่งดำเนินการ อบรมฯ ให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ หอประชุมอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จีงหวัดสุพรรณบุรี
:: ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมฯ ทั้งสิ้น จำนวน 150 คน
:: โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากเทศบาลตำบลเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)