โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี

นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์

พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี

นายสุภาพ สุขแก้ว

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวสิริกร นิลกำแหง

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางกิตติมา ตั้งตระกูล

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางปาริชาติ ทองสีดำ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(Visited 2 times, 1 visits today)