โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี

นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์

พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี

นายสุภาพ สุขแก้ว

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวสิริกร นิลกำแหง

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางกิตติมา ตั้งตระกูล

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางปาริชาติ ทองสีดำ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

บุคลากรกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายสุภาพ สุขแก้ว

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางธนพร เพ็ญสุต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสายใจ เรือนใจหลัก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรัตนกุล ตาเม่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

บุคลากรกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวสิริกร นิลกำแหง

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางปาริชาติ ชอบใช้

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางอาภรณ์ วิมลรัตนชัยศิริ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสายพิณ สังข์วรรณะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสุภาภรณ์ วงษ์วิจารณ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายพงษ์พิพัฒน์ พจนาสุคนธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

บุคลากรกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางกิตติมา ตั้งตระกูล

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายจักรวุฒิ โฉมใส

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางนันทวัน ศรีโปฏก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสิริผกา พุ่มพวง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

บุคลากรฝ่ายอำนวยการ

นางปาริชาติ ทองสีดำ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวสุภาพร เที่ยงตรง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางอุทุมพร บุญพา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสิริพร คุ้มสืบสาย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวกัลญา เสือนิล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางปิติรัตน์ จันทวงศ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายวรินทร ปิยะกิดาการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(Visited 2 times, 1 visits today)