ข่าวประชาสัมพันธ์

🌸วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข💕จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐต่อยอดพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับ C :: เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ เชื่อมโยงผลผลิตสู่โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร (4 ร)

🌸วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข💕 เราบูรณาการแบบต่อยอด..ขยายผลไปไม่มีที่สิ้นสุด…เริ่มต้นจากฐานเรียนรู้โรงสีข้าวชุมชน..ที่สร้างรายได้และสวัสดิการชุมชน…ขยายผลด้วยบวกภูมิปัญญาและการใฝ่รู้..ตอนนี้เราพร้อมที่จะแบ่งปันสู่ทุกคน >>ถอดคำจากผู้นำชุมชนบ้านเขาคีรี

🌸วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข💕ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุน :: โครงการสตรีตำบลโคกครามออกกำลังกายใส่ใจสุขภาพ

จากการทำด้วยใจ.เราจะก้าวไปสู่น้ำพริกที่ก้อง(ดอนอุ)โลก…ด้วยเราจะเพิ่มการใช้วัตถุดิบจากคนในพื้นที่ให้มากขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน..🌸วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข💕