ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี : ผลการพิจารณาคัดเลือก ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ดีเด่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์ดีเด่น หน่วยงานภาคีการพัฒนา ดีเด่น และเจ้าหน้าที่ พัฒนาชุมชนผู้สนับสนุนการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ต้นแบบ ประจำปี 2562

(22/08/2562)

ว16545ผลการพิจารณาคัดเลือก ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น ผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ดีเด่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์ดีเด่น หน่วยงานภาคีการพัฒนา ดีเด่น และเจ้าหน้าที่ พัฒนาชุมชนผู้สนับสนุนการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ต้นแบบ ประจำปี 256๒

(22/08/2562)