ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน คัดเลือกข้าราชการลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 เขตตรวจราชการที่ 3 พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วิถีเมืองเหน่อ…สุพรรณบุรี บำรุงสุข💞
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น. นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 3 พร้อมด้วยนายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาชุมชนเพชรบุรี และนายกิตติเดช ศักดาพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1
🌼โดยมีนายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้ากลุ่ม /ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รวมถึงภาคีเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูล
(pencil)จังหวัดสุพรรณบุรี มีข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการดีเด่น ประกอบด้วย
1. นางสาวลัดดา ดอกไม้หอม
พัฒนาการอำเภอหนองหญ้าไซ
ประเภทพัฒนาการอำเภอ
2. นางสาวรัตนกุล ตาเม่น
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ประเภทวิชาการ
3. นายมนตรี ศรีวิลัย
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ประเภทพนักงานราชการ
4. นางสาวสำเนา เกิดศิริ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหญ้าไซ
ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน
5.สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี
6.สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานอำเภอดอนเจดีย์
7.สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดสุพรรณบุรี
(red flag)ณ ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี และศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ม.11 บ้านหนองกระโดนมน ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
(Visited 1 times, 1 visits today)