📣 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบเกียรติบัตรผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ประจำปี 2563

วิถีเมืองเหน่อ…สุพรรณบุรี บำรุงสุข 💞
🌸วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. 🌸
🎉 นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2563 โดยมีนายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน
📍ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดให้จังหวัดดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” เป็นการลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน โดยเน้นการพึ่งพาตนเอง และความสามัคคีของคน ในชุมชน ด้วยการบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วนให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงสร้างต้นแบบของคนทำงานที่มีผลงานดีเยี่ยมและเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน
🔔ทั้งนี้ จังหวัดสุพรรณบุรีได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”
🎆ซึ่งผลการคัดเลือก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
ประเภทที่ 1. ระดับผู้บริหาร คือ นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี และนายอำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 10 อำเภอ
ประเภทที่ 2. ระดับภาคีเครือข่ายต้นแบบระดับจังหวัด ซึ่งมีผลการผลักดัน กำกับ ติดตามและให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ให้ประสบผลสำเร็จ ได้แก่
– นางสาวจริยา โพธสุธน
ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด
– นายถาวร สวัสดิแพทย์
ประธานชมรมอาสาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัด
– นางอุษณีย์ โฆษิตสกุล
ประธานกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์จังหวัด
– นายเสน่ห์ บุญสุข
ประธานทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดสุพรรณบุรี
(Visited 1 times, 1 visits today)