พช.สุพรรณบุรี นิเทศและแนะนำงานสำคัญตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน แก่อาสาพัฒนา (อสพ.)รุ่นที่ 72 เป็นวันที่สอง

🌸วิถีเมืองเหน่อ…สุพรรณบุรี บำรุงสุข🌸
🌼วันที่ 5 ตุลาคม 2563🌸

🏢 พช.สุพรรณบุรี นิเทศและแนะนำงานสำคัญตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน แก่อาสาพัฒนา (อสพ.)รุ่นที่ 72 เป็นวันที่สอง
(sunflower) นางกิตติมา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ดำเนินการนิเทศงานแก่อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72 จำนวน 4 คน ที่มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่
1.นางสาววาริน ชุ่มพึ่ง
2.นางสาวสุปราณี มีสง่า
3.นางสาวฉันทนา รสใจ
4.นางสาวธนัฐดา สตันน็อด

🏢โดยในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 อยู่ตามกรอบงานความรับผิดชอบของกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน มีสาระสำคัญดังนี้
1.การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
2.หลักการ วิธีการ และกระบวนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน
3.โครงสร้าง ภารกิจ ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
4.การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

🏡ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี

📣ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)