👍พช.สุพรรณบุรี จัดประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานจังหวัดสุพรรณบุรี แก่ผู้นำ กลุ่ม/องค์การชุมชนเครือข่ายพัฒนาชุมชน

💕วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข💕
☀️Change for Good
🌸 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.🌸
🙏นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานของจังหวัดสุพรรณบุรี แก่ผู้นำ กลุ่ม/องค์การ เครือข่ายพัฒนาชุมชน โดยมีผู้นำเครือข่ายเข้าร่วมการประชุม ดังนี้
1.ชมรมผู้นำ อช.อำเภอ 👥
2.ประธาน ศอช.
3.เครือข่าย OTOP จังหวัดสุพรรณบุรี 🎁
4.คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) 👩
5.คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
6.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต💰
7.เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน (กทบ.)
8.คณะกรรมการ กข.คจ.อำเภอ
9.คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน
☀รวมทั้งหมด 120 คน
ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
📖ในการนี้นายสุภาพ สุขแก้ว พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ,ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ,ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ ข้าราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

📣ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนจังหวัดสุพรรณบุรีสู่การเป็นเมืองดนตรี โครงการคนดีศรีสุพรรณ แผนชุมชน ภายใต้คำขวัญ “เรียบง่าย ไปด้วยกัน สุพรรณบุรี”
📣ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)