👍พช.สุพรรณบุรี พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ร่วมติดตามให้กำลังใจและชื่นชม โคก หนอง นา พช. พื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

👍พช.สุพรรณบุรี พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ร่วมติดตามให้กำลังใจและชื่นชม โคก หนอง นา พช. พื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

🔔วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564

🙏นายสุภาพ สุขแก้ว พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางปาริชาติ ทองสีดำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ร่วมติดตามและให้กำลังใจการดำเนินงานการปรับปรุงพื้นที่ (งานขุด) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” (งบเงินกู้)
– โดยมีนายณรงค์ ยางงาม พัฒนาการอำเภอเดิมบางนางบวช พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ให้การสนับสนุนข้อมูล
🌴ในการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแปลงครัวเรือน ของนายสริห์ ดวงแก้ว บ้านเลขที่ 133 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการบนพื้นที่ 1 ไร่ แบบแปลนขนาด 1:1 สภาพดินร่วนปนทราย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขุดปรับพื้นที่คืบหน้าไปกว่า 60%

🏠สำหรับอำเภอเดิมบางนางบวช มีครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ และได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 11 ครัวเรือน แบ่งออกเป็นพื้นที่ขนาด 1 ไร่ จำนวน 7 แปลง ,ขนาด 3 ไร่ จำนวน 4 แปลง ดำเนินการขุดปรับพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมด 3 แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ 8 แปลง

👦ทั้งนี้นายสุภาพ สุขแก้ว พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ให้กำลังใจและมอบแนวทางการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อำเภอและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.)ว่า “ในการปฏิบัติหน้าที่ และให้นำความรู้การดำเนินโครงการฯ นำไปปรับใช้ในชีวิตจริง ณ ครัวเรือนของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อจะได้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวภายหลังสัญญาจ้าง โดยได้ให้กำลังใจแก่นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ตลอดจนครัวเรือนเจ้าของแปลงขอให้มีความมุ่งมั่น อดทนแล้วงานจะประสบผลสำเร็จเกิดแก่ประโยชน์ต่อชุมชน อีกทั้งขอชมเชยเจ้าของแปลงที่ผ่านการอบรมทั้งภารทฤษฎีและปฏิบัติ เมื่อดำเนินการขุดเสร็จแล้วขอให้นำไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ ขอให้ทำต่อไปอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิต และเป็นต้นแบบในการขยายผลต่อยอดอย่างต่อเนื่อง” นายสุภาพ กล่าวปิดท้าย

🚪ณ แปลงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลป่าสะแก พื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

📱ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
💕วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข💕 ☀️Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)