ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สุพรรณบุรี เข้าร่วมฟังการชี้แจงรายละเอียดการฝึกอบรม กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การใช้แผนที่ เครื่องมือภูมิสารสนเทศ เพื่อการสำรวจและจัดทำข้อมูลกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม”

พช.สุพรรณบุรี เข้าร่วมฟังการชี้แจงรายละเอียดการฝึกอบรม กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การใช้แผนที่ เครื่องมือภูมิสารสนเทศ เพื่อการสำรวจและจัดทำข้อมูลกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม”

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

นายจักรวุฒิ โฉมใส นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน และนางสาวศิริมา สนธิเสริม นักพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมฟังการชี้แจงรายละเอียดการฝึกอบรม การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ ๗ สร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การใช้แผนที่ เครื่องมือภูมิสารสนเทศ เพื่อการสำรวจและจัดทำข้อมูลกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ ตุลาคม ๒๔๖๔
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ประสานงานในแต่ละอำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน ๓๐ คน ได้เข้าร่วมอบรมและสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและทราบรายละเอียดในแต่ละหัวข้อของการอบรมอย่างชัดเจน
ในรายละเอียดเนื้อหาการชี้แจงการฝึกอบรมที่ทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะจัดขึ้นนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการสำรวจและจัดทำข้อมูล กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ พัฒนาทักษะและขีดความสามารถของชุมชนเครือข่ายและผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยจะมีวิทยากรหลักในการอบรมครั้งนี้คือ นางมิ่งขวัญ กันธา นักภูมิสารสนเทศชำนาญการพิเศษ นางสาวปิยวรรณ จารุภุมมิก นักภูมิสารสนเทศชำนาญการ นางสาวชุติพันธุ์ อิทธิพิสิฐ นักภูมิสารสนเทศ นางสาวประภาพร ภาชีรัตน์ นักภูมิสารสนเทศ และนายนรเชษฐ์ อัจจิมา นักภูมิสารสนเทศ
มีหัวข้อในการบรรยาย ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ ตุลาคม ๒๔๖๔ ดังต่อไปนี้
>กิจกรรมภาคบรรยาย
๑. ความรู้เบื้องต้นด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 3S (GIS RS GNSS)
๒ ความรู้การใช้งานเครื่องมือแผนที่ภูมิประเทศ (Topographic)
๓. หลักการแปลตีความ/จำแนกข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม
๔. การประยุกต์ใช้ GI-Technology ร่วมกับข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อการออกแบบ พื้นที่เบื้องต้น ตามศาสตร์พระราชา ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
>กิจกรรมภาคปฏิบัติ
๑. ฝึกอ่านแผนที่
๒. ฝึกแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม
๓. ฝึกการออกแบบพื้นที่ โดยการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางภูมิสารสนเทศ
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeForGood

(Visited 1 times, 1 visits today)