ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สุพรรณบุรี ขานรับนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พช.สุพรรณบุรี ขานรับนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พช.สุพรรณบุรี ขานรับนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญ โดยมี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนร่วมประชุม โดยเป็นการประชุมผ่านระบบ Video Conference (VCS) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยประจำจังหวัด นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ
ณ ห้องประชุมราชบพิธ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายข้อราชการสำคัญ ได้แก่ การดำเนินงานคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) โดยการประชุมครั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่ เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” วัตถุประสงค์เพื่อบูรณาความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายได้รับความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาในมิติต่างๆ และครัวเรือนเป้าหมายมีความสามารถในการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้กรมการพัฒนาชุมชนเร่งชี้แจงทำความเข้าใจทีมเลขานุการระดับจังหวัด และดำเนินการปรับปรุงข้อมูลครัวเรือนให้สมบูรณ์แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 และให้ทุกจังหวัดเร่งซักซ้อมทำความเข้าใจทีมปฏิบัติการตำบลดำเนินการ Re X-ray ทุกครัวเรือน เพื่อตรวจสอบว่ามีครัวเรือนไหนตกเกณฑ์ หรือมีปัญหาความเดือดร้อนต้องเข้าให้ความช่วยเหลือ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมสั่งการให้กรมการปกครองแจ้งนายอำเภอมอบหมายให้ปลัดอำเภอเป็นผู้นำในการเสริมช่วยส่วนกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการบูรณาการร่วมกับรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ร่วมช่วยเหลือประชาชนผ่านกิจกรรม CSR ขององค์กร และให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนเร่งสื่อสารสังคม เพื่อให้สังคมเกิดความรับรู้และเข้าให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา ให้บังเกิดผล เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุข
สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างบูรณาการ เป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยใช้ข้อมูล TPMAP 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านรายได้ ด้านการศึกษา และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ขับเคลื่อนโดย
1) เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทุกมิติและทุกพื้นที่ในประเทศ
2) ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือน หาเป้าหมายวิกฤติและเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) โดยจำแนกกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 ประเภท คือ กลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (exclusion error) และกลุ่มครัวเรือนเปราะบาง ปี 2562
3) ร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยใช้ระบบ TPMAP วิเคราะห์ข้อมูล นำไปสู่การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ ให้สอดคล้องกับปัญหา
4) ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

ในส่วนระดับภูมิภาค จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายนายนพฤทธ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการรับมอบนโยบายในระดับจังหวัด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) และคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.) เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System – VCS)
ณ ห้องประชุมพลายแก้ว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และห้องประชุมในพื้นที่ทุกอำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเทศไทยได้มียุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเพื่อใช้เป็นกรอบขับเคลื่อนการดำเนินงานของประเทศในทุกมิติ โดยมุ่งเน้นการบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยรัฐบาลให้ความสำคัญในการขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี นายกรัฐมนตรีจึงได้มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) โดยมีแนวทางปฏิบัติคือ ขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ำพร้อมพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน การใช้ข้อมูลจากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform :TPMAP) เป็นข้อมูลหลักในการดำเนินงาน พิจารณาหน่วยงาน ทรัพยากร งบประมาณในการให้ความสนับสนุนอย่างเหมาะสม ตลอดจนแสวงหาหน่วยงานภาคีการพัฒนาต่างๆ ให้มีส่วนร่วมและสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
#วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)