ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมมาภิบาล

พช.สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมมาภิบาล

วันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น.

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้อำนวยการสำนักทุนพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานฯ ผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง WARROOM กรมการพัฒนาชุมชน

ในส่วนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี นายสุภาพ สุขแก้ว พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นางปาริชาติ ทองสีดำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวสมาพร คนทน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จากกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวฐิติมา เสมอหัตถ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จากกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมมาภิบาล กิจกรรมเพิ่มศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

ในการประชุมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุม ดังนี้
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
– แนวทางการดำเนินงานพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565
– แนวทางการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
– แนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
– แนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
– แนวทางการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
– แนวทางการดำเนินงานพัฒนาทุนตามแนวพระราชดำริ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
– แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล)
– แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (ส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน)

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
#วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)