ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2565

พช.สุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2565

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2565 พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมฯ

ณ ห้องประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

ทั้งนี้นายสุภาพ สุขแก้ว พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 17 มกราคม คือ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพบหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อปี พ.ศ.2376 โดยศาลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สมัยกรุงสุโขทัย มีลักษณะเป็นหลักสี่เหลี่ยมด้านเท่า ทรงกระโจม สูง 111 เซนติเมตร หนา 35 เซนติเมตร เป็นหินทรายแป้งเนื้อละเอียด มีจารึกทั้งสี่ด้านโดยมีเนื้อหาแบ่งได้ 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เล่าพระราชประวัติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ตอนที่ 2 เล่าถึงเหตุการณ์และธรรมเนียมในกรุงสุโขทัย

ตอนที่ 3 เป็นการสรรเสริญและยอพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและกล่าวถึงอาณาเขตราชอาณาจักรสุโขทัย

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย รัชสมัยของพระองค์เป็นยุคที่กรุงสุโขทัยเฟื่องฟู ใช้ระบบการปกครองแบบ “พ่อปกครองลูก” มีการติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมือง ประชาชนอยู่ดีกินดี สภาพบ้านเมืองก้าวหน้าทั้งทางการเกษตร การชลประทาน การอุตสาหกรรม และการศาสนา อาณาเขตของกรุงสุโขทัยได้ขยายออกไปกว้างใหญ่ไพศาล รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม คือการประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทย นับเป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทยจวบจนถึงปัจจุบัน

ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

กิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินการภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ที่มา #กระทรวงวัฒนธรรม #พ่อขุนรามคำแหงมหาราช #ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ภาพ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี

#วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDay

#UNFAO

#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)