ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสุพรรณบุรี คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion : OPC)ประจำปี พ.ศ.2565

จังหวัดสุพรรณบุรี คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion : OPC)ประจำปี พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
ณ ห้องประชุมโรงแรมเลิศธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2565 พร้อมด้วยผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้า OTOP จังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ โดยมีนายสุภาพ สุขแก้ว พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวรายงานฯ ร่วมคัดสรรผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยมีประเภทผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าคัดสรร 5 กลุ่ม ดังนี้ 1) ประเภทอาหาร 2) ประเภทเครื่องดื่ม 3) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย 4) ประเภทของใช้ 5) ประเภทสมุนไพร รวมทั้งสิ้น จำนวน 195 ผลิตภัณฑ์

นายสุภาพ สุขแก้ว พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ (กอ.นตผ.) ให้รับผิดชอบดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion : OPC) ต่อเนื่องเป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน ให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้มีโอกาสพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน เป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีมาตรฐานในระดับสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ เพื่อจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ กระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยผู้ประกอบการที่สามารถสมัครเข้ารับการคัดสรร จะต้องเป็นกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ที่ผ่านการลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2557- 30 มีนาคม 2565 ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการขออนุญาตและรับรองมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เช่น อย. มผช., มอก., ฮาลาล, คิว, (Qmark), GPA, GMP, HACCP, GL และ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

นางสาวสิริกร นิลกำแหง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การคัดสรรฯ กระบวนการขั้นตอน การดำเนินการคัดสรรฯ ในระดับจังหวัดและระดับประเทศ แก่คณะกรรมการและผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP

การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ.2565 ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 3 ด้าน คือ หลักเกณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชน หลักเกณฑ์ด้านการตลาด และความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ และหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือระดับ 1 ดาว – ระดับ 5 ดาว จังหวัดสุพรรณบุรีได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และคัดสรรโดยมีผลิตภัณฑ์เข้าร่วมจำนวน 195 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็นประเภทอาหาร 62 ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่ม 11 ผลิตภัณฑ์ ผ้าและเครื่องแต่งกายฯ 41 ผลิตภัณฑ์ ของใช้ของตกแต่งของที่ระลึก 62 และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 19 ผลิตภัณฑ์

ข้อมูล กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข Change for Good
#สุพรรณบุรี…วิถีเมืองเหน่อ
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#OPC2565
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#WorldSoilDay

(Visited 1 times, 1 visits today)