ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สุพรรณบุรีเดินหน้างานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2565

พช.สุพรรณบุรีเดินหน้างานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2565

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.

นายสุภาพ สุขแก้ว พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรีมอบหมายให้กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน โดยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดผู้รับผิดชอบงานฯ นักพัฒนาชุมชนในกลุ่มงานฯ เข้าร่วมการชี้แจงการดำเนินงานโครงการสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้การอำนวยความสะดวกจากนายภาณุวัฒน์ ภูฆัง พัฒนาการอำเภอศรีประจันต์ พัฒนากรผู้รับผิดชอบงาน รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรีภายใต้การอำนวยการของนางเรณู พลเสน นายกเทศมนตรีตำบลปลายนา ปลัดเทศบาลตำบลปลายนา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการฯ อย่างพร้อมเพรียง
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปลายนา ม.4 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรีได้ดำเนินการโครงการสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มาอย่างต่อเนื่องโดยได้คัดเลือกตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นตำบลต้นแบบโดยพิจารณาจากความพร้อมในการดำเนินงาน ผลงานที่ผ่านมา สำหรับปีงบประมาณ 2565 ตำบลปลายนาได้ดำเนินการตามแนวทางสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ โดยมีคณะทำงานในระดับจังหวัด/อำเภอ และกับคณะทำงานฯ ของตำบล ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน 5 กระบวนการ ดังนี้ 1. สร้างความเข้าใจร่วมกัน 2. กำหนดความต้องการร่วมกัน 3. ร่วมกันจัดทำสารสนเทศ 4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และ 5. เผยแพร่และบำรุงรักษา โดยมีกำหนดเข้ารับการประเมินคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565 เขตตรวจราชการที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) ภายในเดือนสิงหาคม 2565

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข Change for Good
#สุพรรณบุรี…วิถีเมืองเหน่อ
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#WorldSoilDay

(Visited 1 times, 1 visits today)