ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สุพรรณบุรี ส่งอสพ.รุ่นที่ 74 ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74

พช.สุพรรณบุรี ส่งอสพ.รุ่นที่ 74 ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565
นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในกิจกรรมการฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 พร้อมบรรยายในหัวข้อพิเศษทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมให้โอวาทในการปฏิบัติงานแก่อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 ที่เข้ารับการอบรมฯในวันนี้ด้วย ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 4 คน เข้ารับการฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 โดยทุกคนผ่านได้รับการคัดเลือกตามกระบวนการการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) ที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566
กิจกรรมการฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติงานอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 มีกำหนดการระหว่าง 19-21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 -16.00 น. มีเนื้อหาในการอบรม เช่น บทบาท อสพ.ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน (สสช.) การขับเคลื่อนงานทุนชุมชนฯ (สทอ.) การขับเคลื่อนงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (สภว.) ทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตามแผนฯ (กองแผนฯ) การจัดทำแผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาพื้นที่ เป็นต้น

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 จำนวน 200 อัตรา โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างอาสาพัฒนาที่มีอุดมการณ์และมีจิตอาสาเข้าไปปฏิบัติงานรวมกับประชาชนใน พื้นที่ หมู่บ้าน ตำบล ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ชุมชน เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้อาสาพัฒนา (อสพ.) ดังกล่าวจะต้องผ่านคุณสมบัติกระบวนการคัดเลือกการสัมภาษณ์ ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนาตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกแล้วจะ ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 15,000 บาท นอกจากนี้หากปฏิบัติงานครบ 1 ปีมีผลงานเป็นที่ยอมรับจะได้รับค่าตอบแทน ปลายปีเพิ่มอีก 5,000 บาทพร้อมวุฒิบัตร โดยปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด ระยะเวลาทำงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566
ภาพ/ข้อมูล กลุ่มงานประสานฯ
ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
#วิถีเหมืองเหน่อ…สุพรรณบุรีบำรุงสุข
#อสพ74
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#Changeforgood
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)