ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สุพรรณบุรี ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2565

พช.สุพรรณบุรี ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2565

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
นายนพฤทธ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2565 โดยมีนายสุภาพ สุขแก้ว พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือตัวแทนระดับจังหวัดและอำเภอ ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสุพรรณบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้แทนจากภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา ภาคประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วม การประชุมนี้เป็นการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) และคณะทำงานค้นหาวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนและผลิตภัณฑ์จังหวัด ตามโครงการประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในการประชุมประกอบด้วยวาระสำคัญดังนี้
1. การนำเสนอผลการจัดนิทรรศการ/การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย เพื่อเชื่อมโยงการตลาดที่ดำเนินการไปเมื่อ 16 กันยายน 2565 โดยคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง 3 คณะ
2. ทบทวนการดำรงตำแหน่งตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 520/2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ปรับปรุงรายชื่อกรรมการของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด
3. รายละเอียดเพิ่มเติมการรายงานผลการติดตาม ของคณะทำงานด้านการแปรรูป คณะทำงานด้านการท่องเที่ยว
4. คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดสุพรรณบุรี นำเสนอข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้เข้ากระบวนการ เพื่อกำหนดเป้าหมายปี 2566 ดังนี้ ด้านการเกษตร 5 กลุ่ม ด้านการแปรรูป 19 กลุ่ม และด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 4 กลุ่ม
5. คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง 3 คณะ คัดเลือกเป้าหมายเน้นหนัก ปี 2566 พร้อมจัดทำแผนการติดตามสนับสนุน ดังนี้ ด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป และด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
6. สรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (E3) ประจำปี 2565 และแผนการดำเนินงานของบริษัท ปี 2566
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
#วิถีเหมืองเหน่อ…สุพรรณบุรีบำรุงสุข
(Visited 1 times, 1 visits today)