ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สุพรรณบุรี อบรมพัฒนาศักยภาพเสริมแกร่ง ผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

พช.สุพรรณบุรี อบรมพัฒนาศักยภาพเสริมแกร่ง ผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ณ โรงแรมวาสิฏฐี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายนางสาวสิริกร นิลกำแหง พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 โดยมี เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเข้าร่วมดำเนินโครงการฯ
โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 มีกำหนดจัดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความสามารถและทักษะในการนำสินค้าจำหน่ายในตลาดออนไลน์และเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านระบบออนไลน์ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีธรรมาภิบาล ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีช่องทางจำหน่ายเพิ่มขึ้นส่งผลต่อรายได้มากขึ้น
ซึ่งการฝึกอบรม ดำเนินการระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 50 กลุ่ม/ราย (รุ่นที่1) ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากทีมที่ปรึกษาและวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ และช่องทางการตลาดออนไลน์ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างนวัตกรรม สร้างแบรนด์และสร้างรายได้ต่อไป

ภาพ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
#OTOP4.0
#ChangeforGood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#SDGsforAll
#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#130ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#วิถีเมืองเหน่อ..สุพรรณบุรี บำรุงสุข

(Visited 1 times, 1 visits today)