โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี

นายสุภาพ สุขแก้ว

พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี

หน.สริห์-หอมหวล-1-150×150

นายสริห์ หอมหวล

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวสิริกร นิลกำแหง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางกิตติมา ตั้งตระกูล

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางปาริชาติ ชอบใช้

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

บุคลากรกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางกิตติมา ตั้งตระกูล

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสายใจ เรือนใจหลัก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรัตนกุล ตาเม่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.หน.กง.)

นางสาวฐิติมา เสมอหัตถ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

บุคลากรกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวสิริกร นิลกำแหง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นางอาภรณ์ วิมลรัตนชัยศิริ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.หน.กง.)
นางสาวสุภาภรณ์ วงษ์วิจารณ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสายพิณ สังข์วรรณะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายอภัย เอียดชูทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.หน.กง.)

นางสาวธนพรรณ คล้ายวงษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายมนตรี สีวิลัย

นักส่งเสริมงานพัฒนาชุมชน

นายธนพล คำแพร

นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
นายอภิชาติ บุญประเสริฐ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวประภัสสร พันธะ

นักวิชาการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

บุคลากรกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายสริห์ หอมหวล

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายจักรวุฒิ โฉมใส

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.หน.กง.)

นางนันทวัน ศรีโปฏก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.หน.กง.)

นางสาวสมาพร คงทน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายพงษ์พิพัฒน์ พจนาสุคนธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

บุคลากรกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางปาริชาติ ชอบใช้

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
นางสาวสุภาพร เที่ยงตรง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางอุทุมพร บุญพา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสิริพร คุ้มสืบสาย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวกัลญา เสือนิล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางปิติรัตน์ จันทวงศ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายณรงค์ สุริวงษ์

พนักงานขับรถ

นายภัทราวุธ พยัคฆวงศ์

พนักงานขับรถ

นางสาวเสาวลักษณ์ สิงหล

พนักงานบันทึกข้อมูล
(Visited 2 times, 1 visits today)