โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี

นางสาวสิริกร นิลกำแหง

รกท.พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี

โทรศัพท์ 0848740564

นางปาริชาติ ทองสีดำ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

โทรศัพท์ 0818230185

นางสาวสิริกร นิลกำแหง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

โทรศัพท์ 0818230180

นางกิตติมา ตั้งตระกูล

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

โทรศัพท์ 0818230182

นางปาริชาติ ชอบใช้

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

โทรศัพท์ 0818230175

บุคลากรกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางกิตติมา ตั้งตระกูล

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
นายอภัย เอียดชูทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.หน.กง.)

นางเกศกร ตุนา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.หน.กง.)

นางสาวฐิติมา เสมอหัตถ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

บุคลากรกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวสิริกร นิลกำแหง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นายศุภฤกษ์ แสนแก้ว
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.หน.กง.)

นางสายใจ เรือนใจหลัก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสายพิณ สังข์วรรณะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวเพียงจิรา เฉลิมเตชวงศา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายมนตรี สีวิลัย

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

บุคลากรกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางปาริชาติ ทองสีดำ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายจักรวุฒิ โฉมใส

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.หน.กง.)

นางสาวการัณยภาส ดอกไม้

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.หน.กง.)

นางสาวสมาพร คนทน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายพงษ์พิพัฒน์ พจนาสุคนธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

บุคลากรกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางปาริชาติ ชอบใช้

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
นางสาวสุภาพร เที่ยงตรง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวฐิติมา พันธ์อุดม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสิริพร คุ้มสืบสาย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวกัลญา เสือนิล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางปิติรัตน์ จันทวงศ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายภัทราวุธ พยัคฆวงศ์

พนักงานขับรถ

นางสาวเสาวลักษณ์ สิงหล

พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวสุภัชญา ยืนยง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

บุคลากรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (กลุ่มงานประสานและบริหารงานพัฒนาชุมชน)

นางสาวธนพรรณ คล้ายวงษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายธนพล คำแพร

นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวประภัสสร พันธะ

นักวิชาการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
นางสาวดาริน ราตรีนู
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
นางสาวปัญณิกา พวงบุบผา
นิติกร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(Visited 2 times, 1 visits today)