โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี

นายสุภาพ สุขแก้ว

พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี

นางปาริชาติ ทองสีดำ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวสิริกร นิลกำแหง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางกิตติมา ตั้งตระกูล

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางปาริชาติ ชอบใช้

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

บุคลากรกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางกิตติมา ตั้งตระกูล

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสายใจ เรือนใจหลัก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางเกศกร ตุนา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.หน.กง.)

นางสาวฐิติมา เสมอหัตถ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

บุคลากรกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวสิริกร นิลกำแหง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นายศุภฤกษ์ แสนแก้ว
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.หน.กง.)
นายอภัย เอียดชูทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.หน.กง.)
นางสาวสายพิณ สังข์วรรณะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายมนตรี สีวิลัย

นักส่งเสริมงานพัฒนาชุมชน

บุคลากรกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางปาริชาติ ทองสีดำ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายจักรวุฒิ โฉมใส

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.หน.กง.)

นางสาวการัณยภาส ดอกไม้

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผช.หน.กง.)

นางสาวสมาพร คนทน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายพงษ์พิพัฒน์ พจนาสุคนธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

บุคลากรกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางปาริชาติ ชอบใช้

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
นางสาวสุภาพร เที่ยงตรง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางอุทุมพร บุญพา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสิริพร คุ้มสืบสาย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวกัลญา เสือนิล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางปิติรัตน์ จันทวงศ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายณรงค์ สุริวงษ์

พนักงานขับรถ

นายภัทราวุธ พยัคฆวงศ์

พนักงานขับรถ

นางสาวเสาวลักษณ์ สิงหล

พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวสุภัชญา ยืนยง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

บุคลากรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (กลุ่มงานประสานและบริหารงานพัฒนาชุมชน)

นางสาวธนพรรณ คล้ายวงษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายธนพล คำแพร

นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางสาวประภัสสร พันธะ

นักวิชาการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
นางสาวดาริน ราตรีนู
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
นายวรัท คุปต์สินชัย
นิติกร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(Visited 2 times, 1 visits today)