ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สุพรรณบุรี จัดประชุมชี้แจงแนวทางกระบวนการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๕ กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ

พช.สุพรรณบุรี จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น