ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

“อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบพุ่งเป้า โดยใช้ข้อมูลในระบบ TPMAP "