ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ 4 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2562

(24/09/2562)

การดำเนินกิจกรรมที่ 11 การประชาสัมพันธ์และตลาดออนไลน์ กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดทำฐานข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่การบริการนักท่องเที่ยว ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หนังสือที่ สพ0019/ส21843 ลว 25 ต.ค.61

(25/10/2561)