หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรีที่สพ0019/ว8036 ลว.28 เม.ย.2565 เรื่องการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565