หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรีเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งรับราชการเป็นข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ(พัฒนากร) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรีเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งรับราชการเป็นข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ(พัฒนากร) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.)รุ่นที่ 74