สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวสิริกร นิลกำแหง

ผอ.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ