สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรีที่สพ0019/ว11853 ลว.23มิ.ย.65 เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเลื่อนขึ้นเพื่อรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมการพัฒนาชุมชน

หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรีที่สพ0019/ว11853 ลว.23มิ.ย.65 เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเลื่อนขึ้นเพื่อรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมการพัฒนาชุมชน